Digitale Nieuwskrant

Gebruik oude en of nieuwe regelingen in uw voordeel

 

Onderwerpen

4e kwartaal 2013

 
 

Voorwoord

Alhoewel we ons in meer of mindere mate al aan het voorbereiden zijn op de feestdagen, mag uw financiŰle huishoudboekje niet vergeten worden. Kleine en grote keuzes of gebeurtenissen kunnen namelijk financieel impact op u hebben. We behandelen een paar onderwerpen met u. Bijvoorbeeld de financiŰle gevolgen van stormschade als niemand hier schuldig aan is. Of de mogelijkheden voor de financiering van energiebesparende maatregelen in uw woning. Ook wijzigingen bij lijfrente-uitkeringen komen aan bod. Leest u de nieuwsbrief daarom door en doe er uw voordeel mee!

 

Wie is er aansprakelijk bij stormschade?

Dit jaar hebben we al twee keer te maken gehad met een zware tot zeer zware storm; windkracht 10 en 11. Dergelijke windkracht hadden we tijdens de storm van 28 oktober. En ook op Sinterklaasavond waren we aan de beurt. Op veel plaatsen was er veel schade door omgewaaide bomen, rondvliegende dakpannen en andere delen van gebouwen. Ook dit keer heeft ons kantoor te maken gehad met klanten die contact met ons opnamen omdat een omgevallen boom van de buren, schade had aangericht in hun tuin. Wie is er dan aansprakelijk? We lichten het u graag toe.

Als er sprake is van een goed onderhouden boom, wordt het lastig om de eigenaar daarvan erop aan te spreken. Als er sprake is van windkracht 10 Ó 11 of meer, dan kun je stellen dat er sprake is van extreme omstandigheden. Daar hoef en kun je als eigenaar van een boom of een gebouw geen rekening mee houden. Die omstandigheden liggen buiten de invloedsfeer van de eigenaar en daarom kan de schadelijdende partij zijn schade niet verhalen op de eigenaar.

Echter, als aangetoond kan worden dat de boom slecht onderhouden is, en dat de schade bij windkracht 9 of minder ook ontstaan zou zijn, dan kan de eigenaar zich niet beroepen op overmacht. Dan is er sprake van verwijtbaar handelen of nalaten. In dit geval dient de eigenaar van de boom de schadelijdende partij schadeloos te stellen.

Kunnen de kosten niet geclaimd worden bij een ander omdat er sprake is van overmacht, dan kunnen wij ons misschien wenden tot uw eigen bezitsverzekering, waarop stormschade vaak meeverzekerd is en zo kunnen de kosten toch vergoed worden! We willen tenslotte niet dat u met lege handen komt te staan.

 

Energiebesparende maatregelen in uw woning aantrekkelijk financieren

Als huiseigenaar kan het interessant zijn om energiebesparende maatregelen in uw woning te nemen. Energiebesparende maatregelen nemen bij aankoop van een woning, kan zelfs heel aantrekkelijk zijn. Want vaak kan er dan een hogere hypotheek verstrekt worden.

De meest genomen energiebesparende maatregel is het vervangen van enkel glas voor dubbel glas. Hiermee verbetert u het wooncomfort door het bestrijden van geluidsoverlast, kou of vocht. En daarnaast is deze maatregel ook nog eens goed voor het milieu! Wij zien in onze praktijk dat een aanbouw of verbouwing van de woning vaak aanleiding is om energiebesparende maatregelen te treffen. Hoe kunt u dit het beste aanpakken? En wat zijn de mogelijkheden van de diverse financieringen van energiebesparende maatregelen. Laat ons met u meedenken zodat u financieel zo gunstig mogelijk aan de slag kunt.

 

Gevolgen verhoging AOW leeftijd voor tijdelijke lijfrente

Door de verhoging van de AOW leeftijd, is een aantal regels rond lijfrente veranderd. We geven u hier graag informatie over. Even vanaf het begin: Een lijfrente kan dienen als aanvulling op het pensioen. Op het moment dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt, moet het kapitaal dat u heeft gespaard, omgezet worden in een lijfrente-uitkering. Deze kan levenslang uitkeren. Het is ook mogelijk om een uitkering van minimaal vijf jaar aan te kopen. Echter, de jaarlijkse uitkering mag dan niet hoger zijn dan ongeveer Ç 21.000,. Dit heet een tijdelijke oudedagslijfrente. Een dergelijke lijfrenteconstructie wordt gebruikt als tijdelijk inkomen na pensionering.

Tot 1 januari 2014 kon de tijdelijke oudedagslijfrente alleen tot uitkering komen op het moment dat de leeftijd van 65 jaar werd bereikt en moest de uitkering uiterlijk ingaan in het jaar waarin iemand 70 werd.

Vanaf 1 januari 2014 wordt wettelijk bepaald dat de tijdelijke oudedagslijfrente pas mag ingaan in het jaar dat de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt en niet later dan vijf jaar na het jaar waarin de belastingplichtige de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Overgangsrecht tijdelijke oudedagslijfrente
Voor premies of inleg die u in het verleden en in 2013 heeft betaald, geldt een overgangsregeling. Voor de lijfrente-aanspraken die op 31 december 2013 bestaan, blijven de huidige leeftijdsgrenzen van toepassing. De nieuwe regels gelden echter wel voor elke premie of inleg die u vanaf 1 januari 2014 betaalt.

Heeft u hier vragen over? Bel ons dan gerust!

 

Stichting Salvage

In 2013 zijn er helaas al buitensporig veel grote branden in Nederland geweest. Ook enkele klanten van ons kantoor hebben hier mee te maken gehad. We vinden het van belang om betrokken klanten dan zowel emotioneel als financieel zo goed mogelijk bij te staan. Ook de Stichting Salvage speelt in dit proces een belangrijke rol. Deze stichting heeft als doel om bij een brand eerste hulp aan de bewoners te geven. De kosten van de stichting worden door bandverzekeraars gezamenlijk betaald. Verzekeraars (en ook verzekerden) hebben er belang bij om bij een schade snel te handelen (te redden wat er te redden valt) en te zorgen voor de eerste noodzakelijke opvang van de bewoners (kleding, eten, onderdak e.d.).

De brandweercommandant die betrokken is bij de brand, belt de Salvage co÷rdinator; deze co÷rdinator is een brandschade expert. Deze co÷rdinator komt onmiddellijk naar de brandende woning om de bewoners bij te staan. Meestal is de brandweer dan nog bezig met (na)blussen. De co÷rdinator vangt de bewoners op en overlegt met de bewoners en brandweer of er eventuele waardevolle zaken in de woning zijn die er nog uit te halen zijn. Hij zal nadat de brandweer klaar is met blussen kijken welke inboedelgoederen er nog te redden zijn door ze snel af te voeren en schoon te maken. Later in het proces zal de expert van de betrokken verzekeringsmaatschappij de werkzaamheden van de co÷rdinator overnemen. Onze taak is om dit allemaal goed te co÷rdineren en te zorgen dat uw belangen hierbij goed behartigd worden.


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

Afmelden voor de nieuwskrant