Digitale Nieuwskrant

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening

 

Onderwerpen

2e kwartaal 2016

 
 

Voorwoord

De rente voor een hypothecaire lening is historisch laag. Door te kiezen voor een lange periode waarin de te betalen rente wordt vastgelegd, kan voor een lange periode zekerheid worden verkregen dat de woonlasten niet sterk zullen stijgen. Voor met name jongeren wordt het hierdoor aantrekkelijker om een woning te kopen, dan om te gaan huren. Naast het feit dat er maar een beperkt aantal huurwoningen zijn, is huren in veel gevallen duurder dan kopen. Wij adviseren u er graag over. Naast de ontwikkelingen op de woningmarkt bevat onze nieuwsbrief meer actueel nieuws. Wij wensen u veel leesplezier.

 

Ouders kunnen kinderen helpen met de koopwoning

De aanschaf van een eigen woning kan kosten met zich meebrengen die niet uit een af te sluiten hypotheek gefinancierd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting. Ook is het mogelijk dat het inkomen van het kind net te laag is om de gewenste hypotheek te verkrijgen. Ouders kunnen dan op verschillende manieren helpen.

Optie 1: Geld schenken
Ouders mogen jaarlijks belastingvrij een bedrag schenken aan elk van hun kinderen. Voor 2016 is dit bedrag € 5.304,-.

Ouders mogen aan kinderen tussen hun 18e en 40e jaar eenmalig belastingvrij een bedrag schenken. Voor 2016 is dit bedrag € 25.499. Dit geschonken bedrag mag het kind naar eigen inzicht besteden. In het jaar dat deze schenking plaatsvindt geldt dan niet de vrijstelling van € 5.304. Dit bedrag mag worden verhoogd tot € 53.016. Maar dan geldt dat het deel boven de € 25.499 moet worden besteed aan de kosten voor aankoop of verbouw van de eigen woning, aflossing van de hypotheek of aan een studie.

Optie 2: Onderhandse lening aangaan
Ouders kunnen ook een lening aan hun kinderen verstrekken. Hiervoor zal dan wel een marktconforme rente in rekening moeten worden gebracht. Indien voor de aanschaf van de woning daarnaast een lening bij een bank wordt afgesloten, dan zal de bank voor de beoordeling of het kind de hypotheek kan betalen rekening houden met de lening die het van de ouders heeft gehad.

Optie 3: Medeschuldenaar worden
Is bij het aangaan van de lening het inkomen van het kind nog net onvoldoende voor de lening maar zijn de vooruitzichten op het wel voor de lening gewenste inkomen positief dan kunnen ouders medeschuldenaar worden. Dat betekent dat indien het kind de verplichtingen uit de hypotheek niet kan nakomen de geldverstrekker kan terugvallen op de ouders.

Advies is noodzakelijk
Hierboven zijn drie mogelijke opties gegeven hoe ouders hun kinderen bij de aanschaf van een woning financieel kunnen helpen. Elke optie heeft echter voor- en nadelen. Overweegt u een van deze opties dan adviseren wij u met klem u uitgebreid te laten adviseren. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

 

Digitale nalatenschap in de praktijk vaak lastig te regelen

Vrijwel iedereen heeft op dit moment ook een digitaal “leven”. Bijvoorbeeld op sociale fora maar ook bij online shops. Voor al die digitale plaatsen zijn ooit wachtwoorden en andere toegangscodes aangemaakt.

In toenemende mate komt het voor, dat mensen na hun overlijden nog vele jaren op allerlei plaatsen digitaal met hun profiel aanwezig zijn. Vooral voor de nabestaanden kan dit pijnlijk zijn. Maar ook voor mensen die op het profiel reageren en berichten zenden, omdat ze niet weten dat de betreffende persoon (al soms lange tijd) is overleden.

Om die situatie te voorkomen zijn meerdere oplossingen beschikbaar. Er bestaan meerdere veilige sites waar iemand alle toegangscodes kan registreren. De nabestaanden hoeven dan alleen maar een toegangscode te kennen van deze site om vervolgens alle andere plaatsen waar de overledene nog digitaal aanwezig is, te sluiten.

Een alternatief is uiteraard ook om een dergelijk overzicht zelf op papier bij te houden. Hierbij zal wel opgelet moeten worden, dat de lijst enerzijds na het overlijden voor de nabestaanden beschikbaar komt en anderzijds dat de lijst tijdens het leven niet in handen kan komen van derden.

Ook binnen de financiële wereld bieden financiële ondernemingen steeds vaker klanten een digitaal archief aan. Hier worden dan bijvoorbeeld de digitale polissen geplaatst. Ook dit digitaal archief is beveiligd met toegangscodes. Bij deze financiële instellingen kan ons kantoor, indien wij gemachtigd zijn door de nabestaanden, uiteraard ondersteuning verlenen, indien toegangscodes niet meer beschikbaar zijn.

 

Grafkosten stijgen dit jaar opnieuw: blijf goed verzekerd

Begrafeniskosten bestaan voor een groot deel uit grafkosten. Deze kosten verschillen sterk per provincie en zelfs per gemeente. Uitvaartverzekeraar Monuta heeft de grafkosten van 1.063 begraafplaatsen in 365 gemeenten onderzocht. Hieruit blijkt dat de gemiddelde kosten van een graf in 2016 zijn gestegen. De duurste gemeentelijke begraafplaatsen bevinden zich in het midden en westen van het land. De goedkoopste vindt u in Groningen en Limburg.

Gemiddeld kost een eigen graf voor één persoon in Nederland € 3.039, -. Dit bedrag is gestegen ten opzichte van vorig jaar; toen betaalde men voor eenzelfde graf € 2.860,-. In Limburg betaalt men gemiddeld het minst voor een eigen graf voor één persoon, namelijk € 1.990,-. In Zuid-Holland lopen kosten voor eenzelfde graf op tot gemiddeld € 4.051,-. De grafkosten kunnen per gemeente ook sterk verschillen. Zo ligt de goedkoopste gemeentelijke begraafplaats in Hoogezand-Sappemeer, waar men slechts € 735,- betaalt voor een graf voor één persoon. Nog geen 15 kilometer verderop ligt één van de duurste begraafplaatsen van Nederland; een graf op begraafplaats Esserveld in Groningen kost € 7.267,-.

De prijs van een graf wordt mede bepaald door de grondprijs van een gemeente en het onderhoud dat een graf vergt. Ook wordt de prijs van een graf beïnvloed door de stagnatie in de verkoop van graven. Het aantal crematies neemt immers toe terwijl het aantal begrafenissen afneemt. Landelijk gezien ligt het percentage crematies momenteel rond de 63% en de verwachting is dat dit nog verder stijgt, terwijl het sterftecijfer nagenoeg stabiel blijft.

Heeft u nog geen voorziening getroffen voor de uitvaartkosten of wilt u weten of u nog steeds voldoende verzekerd bent? Neem dan contact met ons op en vraag een adviesgesprek aan.

 

Pensioenfondsen geven waarschuwing af

Midden april hebben de grootste pensioenfondsen in Nederland, zoals ABP, PFZW en Bpf de waarschuwing afgegeven, dat zij in 2017 waarschijnlijk de uitkeringen aan gepensioneerden zullen moeten verlagen. Voor de meeste fondsen is dit de eerste keer in hun geschiedenis.

Onvoldoende reserves
Pensioenfondsen ontvangen premies. Deze premies worden belegd. De premie samen met het rendement over de beleggingen moeten voldoende kapitaal opleveren om de pensioenuitkeringen te financieren. De lage rente en de sterke schommelingen op de aandelenmarkten leiden ertoe, dat het rendement lager is dan waarmee men in het verleden rekening heeft gehouden. Het ABP kon eind maart van dit jaar maar voor 90,4 % aan haar toekomstige verplichtingen voldoen. Anders gezegd: voor elke € 1.000 euro aan pensioen die het ABP in de toekomst moet uitkeren, heeft men slechts € 904,- ter beschikking. Vandaar dat de pensioenfondsen nu al waarschuwen, dat zij in 2017 waarschijnlijk moeten overgaan tot verlaging van reeds ingegane pensioenen.

Ingreep valt wel en niet mee
De aangekondigde ingreep valt wel en niet mee. Pensioenfondsen mogen hun tekorten over 10 jaar spreiden. In de praktijk zal dit betekenen, dat de pensioenuitkering “maar” met enkele euro’s per maand wordt verlaagd. Tegelijkertijd is echter te zien, dat anders dan in het verleden, de pensioenuitkeringen de koopkrachtontwikkeling niet meer bijhouden. Het pensioen is daarmee niet meer waardevast zoals het dat in het verleden wel was.

Meer zekerheid bij verzekeringen
Een individuele werknemer of gepensioneerde heeft maar weinig invloed op de ontwikkeling van zijn pensioen bij een pensioenfonds. Het pensioenfonds, waarin vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers zitting hebben, neemt immers de besluiten.

Veel consumenten hebben echter, bijvoorbeeld bij verzekeringsmaatschappijen of banken, ook zelf oudedagsvoorzieningen afgesloten. Hierbij is deze consument een overeenkomst aangegaan met de verzekeraar of bank. Een dergelijk contract kan niet eenzijdig door de bank of verzekeraar worden aangepast. Heeft de financiële instelling in het verleden naar huidig inzicht dus een te hoog rendement gegarandeerd, dan zal dit rendement toch moeten worden uitgekeerd. Het verlies dat de bank- of verzekeraar dan heeft, moet worden goed gemaakt vanuit de andere bedrijfsactiviteiten. Maar de consument krijgt de uitkering die is afgesproken.

Regelmatig overleg
De gemiddelde levensduur stijgt. Hiermee neemt ook het belang van een goede pensioenvoorziening toe. Het is verstandig om hierover periodiek met een van de deskundigen van ons kantoor van gedachten te wisselen. Zorgen voor een financieel gezonde oude dag kan op allerlei manieren: van het ervoor zorgen dat de financiering van uw woning is afgelost tot het opbouwen van een kapitaal waarmee u levenslang maandelijks een uitkering ontvangt. Door tijdig en periodiek uw situatie met ons te bespreken zorgt u voor financiële zekerheid. Wij zijn u graag van dienst.


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

Afmelden voor de nieuwskrant