Zakelijke Verzekeringen

Een CAR-verzekering is een maatwerkproduct. Laat u dus adviseren!
Een CAR verzekering dekt alle materiele schade aan een bouwwerk. Een CAR verzekering dekt
ook schade aan eigen gebrek en zelfs schade door merkelijke schuld. Het risico dat er iets tijdens
de bouw kapot kan gaan is groot. Sluit daarom een CAR verzekering.

CAR-verzekering voor onvoorziene schades bij de bouw
De bouw is een complex en dynamische bedrijfstak. Bij een bouwproces zijn vaak vele partijen
betrokken zoals opdrachtgevers, bouwdirecties, hoofd- en onderaannemers, architecten e.d. Er
ontstaan vaak onvoorziene schades waarbij het niet altijd duidelijk is wie hiervoor verantwoordelijk
is.

Wie kunnen een CAR-verzekering afsluiten?

CAR verzekering voor aannemers
CAR verzekering voor onderaannemers
CAR verzekering voor installateurs
CAR verzekering voor architecten

Wat kun je allemaal verzekeren op een CAR verzekering
De CAR-verzekering is een zogenaamde rubriekenverzekering. Het is niet noodzakelijk alle
rubrieken te verzekeren, maar wel minimaal de rubriek schade aan het werk zelf. Per rubriek
gelden afzonderlijke verzekerde bedragen.

Onder het werk zelf wordt verstaan
de in de polis omschreven objecten, in aanbouw en/of gereed;
alle op het bouwterrein aanwezige en voor de bouw bestemde materialen, bouwstoffen,
constructies, onderdelen, etc.;
alle op het bouwterrein aanwezige bijkomende -en/of tijdelijke en/of hulpwerken al of niet
volgens bestek;
alle op het bouwterrein aanwezige, ten behoeve van de bouw te gebruiken, in gebruik
zijnde of gebruikte hulpmaterialen;
alle ten behoeve van de bouw te gebruiken, in gebruik zijnde of gebruikte tekeningen,
modellen, mallen en dergelijke voorwerpen, zich bevindende onverschillig waar binnen
Nederland.
Rubriek Aansprakelijkheid
Deze rubriek dekt in zijn algemeenheid de aansprakelijkheid aan derden voor schade, die het
gevolg is van:

letsel of dood en/of beschadiging;
vernietiging of verlies van goederen tijdens de bouwperiode en/of de onderhoudstermijn.

Het moet dan gaan om schade bij de uitvoering van het werk op het bouwterrein of de
onmiddellijke omgeving daarvan. Uitgesloten zijn onder andere schade door motorrijtuigen,
bedrijfsschade, boetes, milieuschade, etc

Rubriek Bestaande eigendommen opdrachtgever
Tijdens de bouw- en onderhoudstermijn dekt deze rubriek de schade die de opdrachtgever lijdt aan
bestaande eigendommen die rechtstreeks is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en die
veroorzaakt is door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde.

Rubriek Hulpmateriaal
Op deze rubriek is gedekt beschadiging ongeacht de oorzaak en diefstal van hulpmateriaal, zoals
steigers, bekistingen, damwanden, keten, loodsen en hun inhoud, gereedschappen, machines en
werktuigen.

Construction All Riskverzekeringofwel CAR-verzekering is bedoeld om alle bij een bouwproject betrokken partijen dekking te bieden voor materiele schaden die op of rond de bouwplaats kunnen ontstaan. De CAR-verzekering kent een zeer uitgebreide dekking. Nagenoeg alle risico’s, met uitzondering van catastrofeachtige gebeurtenissen als oorlog en atoomkernreacties, zijn gedekt op een CAR-verzekering.
Meer weten?

Neem dan contact met De Graaf & Beuken Adviesgroep op 035-6211879 of loop bij ons binnen.
Bel ons: 035-6211879
Formulieren


De Graaf & Beuken
Mijn Polisdossier
Verzekeringen
Hypotheek
Pensioen
Algemeen
RiFD
CFD
Erkend Hypotheekadviseur